Khác biệt

Kiểm định và công nhận tại quốc gia cấp bằng

100% chương trình của các đối tác khoa của của HOSPI được kiểm định và công nhận tại quốc gia cấp bằng

Công nhận ngay
tại thị trường lao động

Hệ thống Level UK giúp công nhận ngay tại thị trường lao động và giữ nguyên ngạch bậc khi di chuyển chỗ làm hoặc ra nước ngoài làm việc

Chuyển tiếp với
các đại học hàng đầu

CTH có thể chuyển đổi qua lại để lấy thêm bằng hoặc học cao hơn với 20 đại học hàng đầu thế giới ngành khách sạn nhà hàng

40% lý thuyết
60% thực hành

Toàn bộ chương trình của CTH được kiểm định và triển khai theo mô hình thực hành và đảm bảo năng lực sau khi tốt nghiệp

Đảm bảo thực tập
Trong khi đào tạo

100% học viên được thực tập tại hệ thống HOSPI Luxury với khách sạn nhà hàng từ 3 sao trở lên trong nước và nước ngoài

Đảm bảo việc làm
Sau khi tốt nghiệp

Đảm bảo cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp trong nước và quốc tế, được ký hợp đồng đảm bảo việc làm trước khi tham gia học tập

HOSPI là hệ thống hợp tác quốc tế chuyên ngành Khách sạn nhà hàng có hệ thống chương trình từ chứng chỉ quốc tế đến Tiến sĩ

LUXNEXTHệ thống hỗ trợ thực tập và việc làm độc quyền của HOSPI

Đảm bảo thực tập

Đảm bảo thực tập ngay trong khi học tập với hệ thống  liên kết từ 3 sao trở lên trong và ngoài nước

Read More

Đảm bảo việc làm

Đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp tại hệ thống khách sạn nhà  hàng từ 3 sao trở lên trong và ngoài nước

Read More

Đảm bảo chuyển tiếp

Đảm bảo cơ hội chuyển tiếp để lấy bằng kép hoặc học cao hơn từ top 20 đại học thế giới

Read More

Nhận thông tin mới nhất về chương trình, thực tập và việc làm ngành HOSPI